Slovenská banská, spol. s r.o.

Úpravňa

Ruda privezená z Bane Rozália je upravovaná drvením, mletím a rozdružovaním v areáli úpravne. Aj keď úprava rúd v Dolnohodrušskom banskom závode má dlhú tradíciu, moderné dejiny úpravne sa začínajú písať od roku 1930, kedy bola dobudovaná flotačná úpravňa.

Dolnohodrušský banský závod tesne po dobudovaní flotačnej úpravne, okolo 1930.

Drvenie rudy prebieha v dvoch stupňoch v budove drviarne. Na primárne drvenie je využitý dvojvzperný čeľusťový drvič V7-2N. Ruda je ďalej triedená na vibračnom drviči a drvená na sekundárnom, kužeľovom drviči GP100M so štrbinou nastavenou na 13 mm.

Ruda na dočasnej skládke pred budovou úpravne.

Aby sa zamedzilo šíreniu prachu vznikajúceho pri drvení a triedení a zároveň zvýšila kvalita pracovného prostredia, bol na budove drviarne dobudovaný systém na odsávanie a filtráciu vznikajúcich prachových častíc.

Bočný pohľad na budovu drviarne so systémom na odlučovanie tuhých častíc.

Podrvená ruda je následne v mlynici za mokra mletá pomocou guľových mlynov typu GM20/20 a GM20/30 na výslednú jemnosť 75 – 90 % pod 71 mikrometrov. Takto jemne rozomletá ruda vo forme rmutu je upravovaná metódou penovej flotácie. Voda používaná pri mletí a rozdružovaní nepochádza z povrchového zdroja – Hodrušského potoka, využíva sa banská voda čerpaná z vlastného zdroja.

Interiér flotačnej úpravne.

Najčastejšie používanou skupinou flotačných zberačov pri úprave polymetalických sulfidických rúd sú xantáty. Sú vysoko účinné a lacné. Kvôli charakteristickému zápachu súvisiaceho s obsahom síry boli ale tieto zberače v našej úpravni nahradené hlavným zberačom na báze dithiofosfátu. V súčasnosti používaný hlavný zberač kanadskej výroby je v porovnaní s pôvodne používanými drahší, je však biodegradovateľný, nie je klasifikovaný ako škodlivý pre životné prostredie, je bez zápachu a v porovnaní s tradične používanými xantátmi je dávkovaný v značne zníženom množstve. Podobné vlastnosti s ohľadom na biodegradovateľnosť a celkový vplyv na životné prostredie má aj doplnkový zberač dánskej výroby.
Navyše, predpokladom pôsobenia flotačných zberačov je ich naviazanie sa na povrch úžitkových minerálov – minerálov s obsahom farebných a drahých kovov. Tieto zberače vo veľkej miere teda s danými minerálmi prechádzajú do flotačného koncentrátu a iba malá časť je spolu s jalovými minerálmi vo forme rmutu odvádzaná na odkalisko.
Flotačný, polymetalický koncentrát je po odfiltrovaní vody finálnym produktom úpravne. Ten je následne odvážaný na ďalšie hutnícke spracovanie do zahraničia. Aj keď tento koncentrát tvorí iba približne 2 % hmotnosti spracovávanej rudy, prechádza doň podstatná časť úžitkových minerálov.