Slovenská banská, spol. s r.o.

Odkalisko

Kaly po flotácii sú čerpané z flotačnej úpravne na odkalisko, ktoré slúži na ukladanie pieskov vznikajúcich pri flotačnej úprave rúd a následné čistenie odpadových vôd sedimentáciou odpadových pieskov.

Pohľad na hladinu odkaliska smerom od svahu k hrádzi.

Ako opatrenie na zníženie prašnosti je hrádza odkaliska prekrytá biodegradovateľnou geotextíliou. Povrch je zavlažovaný automatickým závlahovým systémom so sledovaním poveternostných podmienok a atmosférických zrážok.

Hrádza odkaliska a závlahový systém na zníženie prašnosti.

Voda na odkalisku poskytuje vhodné podmienky pre rozvoj rastlín a živočíchov. Útočisko tu pravidelne nachádzajú divé kačice, žubrienky a rozmanitý vodný hmyz.

Fauna a flóra na odkalisku.

Kvalita odtekajúcej vody je pravidelne vzorkovaná automatickým systémom odberu vzoriek a analyzovaná. Ukazovatele kvality so značnou rezervou spĺňajú stanovené požiadavky.

Zberná nádrž na vodu s automatickým vzorkovaním.